Komplexné systémy na registrovanie obyvateľstva

Komplexný systém na evidenciu obyvateľstva je súbor integrovaných vysokokvalitných registrov, ktoré prijímajú údaje z primárnych zdrojov – vládnych agentúr (rezortov) – a obnovujú tieto údaje v režime reálneho času.

Tento systém pozostáva z ústrednej databázy (Národný register obyvateľstva), ktorá eviduje všetky informácie o zaregistrovaných štátnych občanoch a cudzincoch dočasne alebo trvalo sa zdržiavajúcich na území štátu.

V systéme sú sústredené všetky registračné údaje, sú nainštalované funkcie kontrolovania existujúcich systémových duplikátov a generovania PIN-kódov pre všetky údaje, ktoré sa uschovávajú v databáze.

Výhody:

  • založenie komplexného systému a ústrednej databázy s údajmi o registrácii občanov a rezidentov cudzích krajín na území štátu
  • včasná registrácia občanov zabezpečujúca efektívne vyhotovenie identifikačných a iných dokumentov
  • jediný zdroj všetkých informácií o obyvateľoch krajiny
  • hlavný zdroj informácií o občanoch pre štátne inštitúcie (napríklad zoznamy voličov vo voľbách) a súkromné spoločnosti (telekomunikačné agentúry, finančné inštitúcie, banky)
  • šetrnejšie hospodárenie vďaka automatizovanému zberu, spracovaniu a uschovávaniu údajov
  • zabezpečenie bezpečnosti štátu, zníženie kriminality