Systém na ochranu duševného vlastníctva, založený na kontrolných známkach

Každý členský štát WTO je povinný spĺňať štandardy Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS Agreement) tak z hľadiska právnych predpisov v oblasti ochrany autorských práv, ako aj z hľadiska ochrany záujmov majiteľa autorských práv. Vývoj a neustále zlepšovanie štátneho systému určeného na zákonnú ochranu práv duševného vlastníctva je celoštátnym problémom, ktorý vyžaduje zabezpečenie právnej analýzy a technickej podpory v oblasti práva duševného vlastníctva a informačných technológií.

Spoločnosť IIG zabezpečuje dodanie ochranných hologramov v podobe kontrolných známok slúžiacich na potvrdenie legálnosti pôvodu produktu a určených na zamedzenie nelegálnej výroby, vývozu alebo dovozu nelegálnej produkcie, za účelom zabezpečenia práv vyplývajúcich z ochranných známok (autorských práv). Každá kontrolná známka obsahuje informácie identifikujúce ju s určitým audiovizuálnym produktom, zvukovou stopou, videonahrávkou, počítačovým programom alebo databázou, čo pomáha systému výberu a prerozdeľovania honorárov (royalty) za používanie určitých produktov. Systém pomáha v boji s pirátstvom a plagiátmi, a tým aj pomáha rozvoju legálnej výroby.